Jak se svěřenský fond zakládá?

Založení svěřenského fondu podléhá notářskému zápisu, tudíž ho založíte za účasti našeho APLU specialisty přímo u notáře. Fond je založen smlouvou (inter vivos), nebo závětí (mores causa), přičemž je vyhotoven i statut fondu (vymezení podmínek). Statut dle zákona vyžaduje formu veřejné listiny.

 

Statut fondu ze zákona upravuje:

 • označení fondu,
 • jaký majetek má fond při svém vzniku,
 • vymezení účelu fondu,
 • údaj o trvání svěřenského fondu, není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou,
 • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen,
 • počet svěřenských správců a způsob jejich jednání,
 • podmínky plnění,

Dále doporučujeme doplnit statut o způsoby:

 

Ilustrační obrázek
 • spravování fondu,
 • investování fondu,
 • přerozdělování výnosů,
 • jmenování svěřenského správce

Statut lze rozšířit i o další možnosti dle uvážení zakladatele fondu.

 

Svěřenský fond je zřízen dnem, kdy se pověřený svěřenský správce ujme své povinnosti k jeho správě (§1451 OZ), a je-li těchto správců více, postačí, ujme-li se jeho správy již aspoň jeden z nich. Svěřenský fond vzniká dnem zápisu do evidence svěřenských fondů. Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele. Do evidence svěřenských fondů se zapíše po svém vzniku.

Svěřenským správcem může být dle § 1454 OZ i sám zakladatel nebo obmyšlený. V takovém případě však vedle něho musí být určen druhý svěřenský správce, který je třetí nezávislou osobou a oba tito správci jednají právně společně. Druhý svěřenský správce v tomto případě nemůže být obmyšleným, aby byla zachována nezávislost správce.

Svěřenského správce jmenuje a odvolává zakladatel fondu, přičemž si způsob jeho zvolení a odvolání může v budoucnu určit ve statutu fondu. V něm může omezit právo správce s majetkem nakládat, resp. mu bude stanoveno, jakým způsobem tak musí činit.

Správce fondu může být za určitých okolností jmenován i odvolán taktéž soudem.

Zaujala vás možnost zřízení svěřenského fondu? Přijďte se poradit s našimi APLU specialisty. Ihned budete vědět, zda se vám založení fondu vyplatí a jak dále postupovat. 

Chcete se o svěřenských fondech dozvědět více?
Kontaktujte nás a využijte první hodinovou konzultaci zdarma.
Konzultace může proběhnout osobně nebo telefonicky.

999návštěv za poslední měsíc