Jak se svěřenský fond zakládá?

Založení svěřenského fondu podléhá notářskému zápisu, tudíž ho založíte za účasti našeho APLU specialisty přímo u notáře. Fond je založen smlouvou (inter vivos), nebo závětí (mores causa), přičemž je vyhotoven i statut fondu (vymezení podmínek). Statut dle zákona vyžaduje formu veřejné listiny.


Statut fondu ze zákona upravuje:

 • označení fondu,
 • jaký majetek má fond při svém vzniku,
 • vymezení účelu fondu,
 • údaj o trvání svěřenského fondu, není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou,
 • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen,
 • počet svěřenských správců a způsob jejich jednání,
 • podmínky plnění,

  Dále doporučujeme doplnit statut o způsoby:


  Ilustrační obrázek
  • spravování fondu,
  • investování fondu,
  • přerozdělování výnosů,
  • jmenování svěřenského správce

  Statut lze rozšířit i o další možnosti dle uvážení zakladatele fondu.​​​​​​​

  Svěřenský fond je zřízen dnem, kdy se pověřený svěřenský správce ujme své povinnosti k jeho správě (§1451 OZ), a je-li těchto správců více, postačí, ujme-li se jeho správy již aspoň jeden z nich. Svěřenský fond vzniká dnem zápisu do evidence svěřenských fondů. Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele. Do evidence svěřenských fondů se zapíše po svém vzniku.

  Svěřenským správcem může být dle § 1454 OZ i sám zakladatel nebo obmyšlený. V takovém případě však vedle něho musí být určen druhý svěřenský správce, který je třetí nezávislou osobou a oba tito správci jednají právně společně. Druhý svěřenský správce v tomto případě nemůže být obmyšleným, aby byla zachována nezávislost správce.

  Svěřenského správce jmenuje a odvolává zakladatel fondu, přičemž si způsob jeho zvolení a odvolání může v budoucnu určit ve statutu fondu. V něm může omezit právo správce s majetkem nakládat, resp. mu bude stanoveno, jakým způsobem tak musí činit.

  Správce fondu může být za určitých okolností jmenován i odvolán taktéž soudem.

  Zaujala vás možnost zřízení svěřenského fondu? Přijďte se poradit s našimi APLU specialisty. Ihned budete vědět, zda se vám založení fondu vyplatí a jak dále postupovat. 

  Zaujali jsme Vás? Napište nám!

  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  4340návštěv za poslední měsíc